தாராபுரம்

மேம்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களின் விவரங்கள்

1. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி - அலங்கியம்
தாராபுரம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
2. ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி - கள்ளிவலசு
தாராபுரம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
3. அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி - பெல்லம்பட்டி
தாராபுரம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
4. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ‌- எலுகாம்வலசு
தாராபுரம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
5. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி - கொளத்துப்பாளையம்
தாராபுரம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
6. ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி - கோவிந்தபுரம்
தாராபுரம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
7. அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி - ஐந்து முக்கு
பகுதி தாராபுரம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
8. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி - கெத்தல்ரேவ்
தாராபுரம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
9. பொன்னு அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
தாராபுரம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER