மொடக்குறிச்சி

மேம்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களின் விவரங்கள்

1. ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி - பூந்தறைசேமூர்
மொடக்குறிச்சி, ஈரோடு மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
2. ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி - லக்காபுரம்
மொடக்குறிச்சி, ஈரோடு மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
3. ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி - காரகாட்டு வலசு, எழுமாத்தூர்
மொடக்குறிச்சி, ஈரோடு மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
4. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி - அவல்பூந்துறை
மொடக்குறிச்சி, ஈரோடு மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
5. அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி
மொடக்குறிச்சி, ஈரோடு மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
6. ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி - நகப்பாளையம்
கொடுமுடி, மொடக்குறிச்சி, ஈரோடு மாவட்டம்
7. ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி - நஞ்சைகொளாநல்லி
மொடக்குறிச்சி, ஈரோடு மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
8. ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி - கணபதிபாளையம்
மொடக்குறிச்சி, ஈரோடு மாவட்டம்
BEFORE
AFTER